หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เทศบาลตำบลเขาดิน ได้จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ชิโนแว็กซ์ ให้ กับประชาชนตำบลเขาดิน/ตำบลนางบวช/ตำบลยางนอน/ตำบลทุ่งคลี/ตำบลโคกช้าง
   
ผลคะแนน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีพ.ศ. 2564ผลการประเมิน อปท. จำนวน 127 แห่ง เทศบาลตำบลเขาดินได้ผลคะเเนนระดับ AA (96.51คะแนน) อยู่ในระดับที่ 3 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
   
เนทศบาลตำบลเขาดิน ขอขอบคุณ คุณนภัสสร สดคมขำ พร้อมครอบครัว ที่ได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์ COVID -19 Cara Center;CCC.ของศูนย์เทศบาลตำบลเขาดินเพื่อให้กับบุคลากรและผู้ที่กักตัว/ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)
   
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดประชุมคณะกรรมการระดับตำบลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยท่านกำนันพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน ท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ขอขอบคุณชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเดิมบางนางบวช ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000.- บาทให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาดิน ณ. รร.วัดกร่างสามยอด
   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2565 การพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และการดำเนินการศูนย์พักรอ และศูนย์พักคอย แก่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิท 19ในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
   
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 64 นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเขาดิน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 64 ประชุมสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และรายงานสถานการณ์คลัง ของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปีงบประมาณ 2564 น
   
เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดิน ครั้งแรกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก และได้มอบอำนาจให้ นายอำเภอเดิมบางนางบวชเป็นผู้เปิดประชุมสภา และลงนามแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
   
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)
   
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสตรีเทศบ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด