หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


   
   
   
 
ายงานผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ในนามผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาดิน ขอขอบคุณคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564


   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาดินให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ประดับไฟและกระทงไฟสวยงามร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดปากดงท่าศาลเชิญมาร่วมงานในวันศุกร์ที่ 30-31 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยนายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 ปลัดเทศบาล /ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน สักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาลตำบลเขาดิน และประชุมทีมงานวางแผนและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินและคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาดิน จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับโภชนาการ ที่ถูกต้องและการป้องกันโรคข้อเขาเสื่อมให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย