หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาดิน  
ด้านโยธาและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาดิน  
ด้านรายได้หรือภาษี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาดิน  
ด้านสาธารณะเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาดิน  
ด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณษในที่สาธารณะ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน  
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละเพื่อส่วนรวมของเทศบาลตำบลเขาดินประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือติดต่อเทศบาลตำบลเขาดินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใส  
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือติดต่อเทศบาลตำบลเขาดินร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใส
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (iit)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (eit)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
ประกาศการผ่อนปรนข้อกำหนดมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ประกาศการผ่อนปรนข้อกำหนดมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564]

 
   
   
   
 
มาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน  
มาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย