หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 

การดำเนินการพัฒนาตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาดิน
โดยสรุปเทศบาลตำบลเขาดินมีการพัฒนาตามภารกิจอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ดังนี้

-อาคารศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งติดตั้งคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไว้บริการประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ให้มีแหล่งพัฒนาความรู้ สืบค้นข้อมูลและในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  และทันต่อข้อมูลข่าวสาร ในยุคโลกาภิวัฒน์    

-อาคารศูนย์การเรียนชุมชน  
ซึ่งเป็นอาคารสำหรับใช้ในการศึกษาหาข้อมูล เปรียบเสมือนห้องสมุดชุมชน เพื่อให้เด็ก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้มีสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ และภูมิปัญญา ในท้องถิ่น

-อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาดิน  
เป็นอาคารที่สำหรับดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

-อาคารห้องประชุม 
เป็นอาคารสำหรับใช้ในกิจการสภาเทศบาลตำบลเขาดิน เป็นที่ประชุมสำหรับบริการประชาชน
และหน่วยงานของรัฐ และเอกชน

-อาคารไบโอดีเซล 
เป็นอาคารผลิตน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน  ซึ่งได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เป็นการช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรสูงตามไปด้วย โดยการนำวัตถุดิบในชุมชนนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เช่น น้ำมันพืชใช้แล้ว

-อาคารผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์เพื่อบริการประชาชน  
ซึ่งเป็นอาคารผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ โดยใช้ระบบการผลิตน้ำดื่มแบบ RO หรือ REVERS OSMOSIS ซึ่งเป็นระบบการผลิตน้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ ตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ในการบริการประชาชน ในกิจกรรมสาธารณะ งานกุศล และงานพิธีต่าง ๆ

-ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพชุมชน
ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทางด้านอัมพฤกษ์ ซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัดมาดูแลรักษา นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถมารับบริการได้

-การจัดตั้งชุมชนครัวเรือนสัมพันธ์ 
เป็นการจัดตั้งชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการจัดตั้งชื่อชุมชนตามชื่อของหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 85 ชุมชน

- สนับสนุนจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการออมและสวัสดิการเพื่อชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตเทศบาล เป็นต้น

         ในด้านการพัฒนา เทศบาลตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  ตามอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบล เขาดินจะสามารถทำได้ และงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ  รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆจากกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ตามหนังสือและนโยบายต่าง ๆ จากรัฐบาล  เพื่อเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนและรองรับโครงการถ่ายโอนงานและงบประมาณ   จากภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกระจายอำนาจของรัฐบาล โดยใช้หลักการบริหารงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในตำบลได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตพอเพียงอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยโครงการพัฒนาที่ผ่านมาได้ดำเนินการ ดังนี้

 1.  การดำเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตำบลเขาดิน ดำเนินการก่อสร้างถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง  ถนนดิน ดาดคูส่งน้ำ ซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย พื้นที่ตำบลเขาดินเป็นจำนวนมาก ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และยังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบล

 2.  การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เทศบาลตำบลเขาดิน  ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง ตลอดมา เพื่อบริการให้แก่ประชาชนในตำบลเขาดิน เช่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนพิการ  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ คนชรา  ผู้พิการ สนับสนุนโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ  สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในตำบลเขาดิน

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในตำบลเขาดิน
ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดทำโครงการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 4. การดำเนินงานด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพดำเนินจัดทำ
     4.1 โครงการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์  เพื่อการบริโภคให้แก่กลุ่มสตรีตำบลเขาดิน เพื่อเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อการจำหน่ายและบริการประชาชนในกิจกรรมสาธารณะ ได้มีน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์
ในการบริโภค
     4.2 โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช ใช้แล้วและจากต้นสบู่ดำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีพลังงานทดแทนและลดต้นทุนการผลิต และเป็นการหมุนเวียนน้ำมันพืชใช้แล้วในครัวเรือนนำมาจำหน่ายให้แก่กลุ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน

 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำและได้ดำเนินการ
ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ฯ  ปลูกต้นไม้มงคลบริเวณที่ทำการ  และที่สาธารณะตลอดจน กำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คูคลอง และพื้นที่สาธารณะทั่วไป รักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมของถนนสายต่าง ๆ  ภายในพื้นที่ให้ดูสวยงาม  ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก  เยาวชนและประชนชนทั่วไป

 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ๆ  ทางศาสนาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อาทิ เช่น วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ  และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นกลองยาวของเยาวชนในตำบลเขาดิน เป็นต้น

 7. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ผู้ป่วยทางด้านอัมพฤกษ์ ซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัดมาดูแลรักษา นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสามารถมารับบริการได้

 8. การจัดตั้งชุมชนครัวเรือนสัมพันธ์  เป็นการจัดตั้งชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารและเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีการจัดตั้ง ชื่อชุมชนตามชื่อของหมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 85 ชุมชน

 9.
สนับสนุนจัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการออมและสวัสดิการเพื่อชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตเทศบาล เป็นต้น