หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 

ที่ตั้ง
ตำบลเขาดิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 340 และ หมายเลข 3202

เนื้อที่
ตำบลเขาดิน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31.78 ตารางกิโลเมตร   หรือ  ประมาณ 19,863 ไร่

ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งคลี  และตำบลยางนอน  อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ ตำบลสีบัวทอง
อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และ ตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนางบวช  และตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน  เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านได้แก่
1.หมู่ที่ 1  บ้านเขาดิน 7.หมู่ที่ 7 บ้านห้วงมะระ
2.หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล    8.หมู่ที่ 8 บ้านสีบัวทอง
3.หมู่ที่ 3 บ้านกร่างสาม 9.หมู่ที่ 9 บ้านรางแจง
4.หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม 10.หมู่ที่ 10  บ้านหนองขนาก
5.หมู่ที่ 5 บ้านดอนอุโลก 11.หมู่ที่ 11 บ้านนิคมเกษตร
6.หมู่ที่ 6 บ้านกาบบัว 12.หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งกระเต้น

ประชากร
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 6,007 คน แยกเป็น
ชาย  2,962 คน
หญิง 3,045 คน 
จำนวนครัวเรือน 1,729 ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 187 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลเขาดิน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

พื้นที่

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ความหนาแน่นของประชากร
คน/ ตารางกิโลเมตร

 ไร่

ตาราง
กม.

ชาย

หญิง

รวม

1

เขาดิน

1,754

2.80

145

213

209

422

150

2

ปากดงท่าศาล

2,614

4.19

191

285

320

605

144

3

กร่างสามราก

2,422

3.88

235

412

432

844

217

4

หนองแขม

1,839

2.95

116

220

202

422

143

5

ดอนอุโลก

1,604

2.57

125

250

240

490

190

6

กาบบัว

1,386

2.20

165

288

274

562

255

7

ห้วงมะระ

1,319

2.10

145

250

261

511

243

8

สีบัวทอง

1,034

1.66

131

234

266

500

301

9

รางแจง

2,459

3.93

178

323

323

646

164

10

หนองขนาก

1,352

2.17

112

227

252

479

220

11

นิคมเกษตร

1,264

2.03

114

116

113

229

112

12

ทุ่งกระเต้น

816

1.30

70

144

153

297

228

รวม

19,863

31.78

1,729

2,962

3,045

6,007

-

  

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพหลักของประชากรในตำบล คือ การทำไร่อ้อย รองลงมาได้แก่ การทำนาข้าว การทำสวนผลไม้
การเลี้ยงสัตว์ รับจ้าง การค้าขาย พนักงานของรัฐ มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 60,000 บาท/ครัวเรือน

การผลิตที่สำคัญของตำบล
 1. การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 - การกสิกรรม  ได้แก่  การทำนา การเพาะปลูก  อ้อย  มะพร้าว  มะม่วง  เป็นต้น
 - การปศุสัตว์  ได้แก่  โค  สุกร  ไก่  เป็นต้น
 - การประมง  ได้แก่  การเพาะเลี้ยงปลา  กุ้ง  กบ  เป็นต้น

 2. การประกอบอุตสาหกรรม  จะมีความสัมพันธ์กับการผลิตทางการเกษตรในตำบล
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรูป ได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานผลิตอาหารสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขต  เทศบาลตำบลเขาดิน
 
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
 - โรงสี 1 แห่ง
 - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 1 แห่ง

การศึกษา
 
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 - วัด 4 แห่ง

สาธารณสุข
 - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่  บ้าน 2 แห่ง
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - จุดให้บริการประชาชน 1 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 - บึง ,  หนอง  และอื่น ๆ 1 แห่ง
 - คลองชลประทาน 4 สาย

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนน
ในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล ดังนี้  
 - ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 3202  สายสุพรรณบุรี-สิงห์บุรี ผ่านหมู่ 1,2,3,6 และ 7
 - ถนนทางหลวงชนบท  สายสีบัวทอง-กาบบัว  ผ่านหมู่ 3,4,5,8 และ 10
 - ถนน อบจ. สายกาบบัว-กุ่มโคก  ผ่านหมู่ 3 และ 9
 - ถนนชลประทาน สายโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล-ชัณสูตร  ผ่านหมู่ 2
 - ถนนชลประทาน  สายวัดปากดงท่าศาล-สีบัวทอง  ผ่านหมู่ 2,7 และ 8

การโทรคมนาคม
 - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 15 ตู้

การไฟฟ้า
 - ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
 - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดในตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 - บึง,หนอง และอื่น ๆ1 แห่ง
 - คลองชลประทาน 4 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 - ฝาย อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 - ประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง
 - บ่อน้ำตื้น 7 แห่ง
 - บ่อโยก 27 แห่ง
 - คูส่งน้ำ 16 แห่ง

มวลชนจัดตั้ง
 - อาสาสมัครตำรวจชุมชนตำบล 1 รุ่น
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น