หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 


 

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขาดิน
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึงปี 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ในขณะนั้น
เกียรติประวัติ
พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 จากองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 แห่ง
จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล
ต่อมาเมื่อปี 2550 ภายใต้การพัฒนาตามภารกิจหน้าที่ และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในการพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้จัดทำประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเขาดิน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้เปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขาดิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลตำบลเขาดินโดยพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพ้นจากตำแหน่ง บรรดา งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โอนไปเป็นของเทศบาลตำบล ที่จัดตั้งขึ้น  
เกียรติประวัติ    
พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกเทศบาลตำบลเขาดินเข้าร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2551 ในระดับภาค จากเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25 แห่ง
 พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุพรรณบุรี คัดเลือกเทศบาลตำบลเขาดินเข้าร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 ในระดับภาค จากเทศบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 35 แห่