หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
     
 
 


ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาดิน

นายวินัย เหมือนแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาดิน

เบอร์ติดต่อ 065-9529175


นางสาวศิริวรรณ ฉิมพาลี

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาดิน

เบอร์ติดต่อ 089-0642380


นายอดุลย์  รอบรู้

นายสมชัย  จิตรพีระ

นายเสรี  จันทร์เรือง 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เบอร์ติดต่อ 089-8373573

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เบอร์ติดต่อ 082-2918892

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เบอร์ติดต่อ 080-6699818

นางนงลักษณ์  หล่ำสี

 

นางสาวน้ำเพชร  สนธิศรี 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เบอร์ติดต่อ 085-2657618

 

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เบอร์ติดต่อ 086-0301299


นายชาตรี  ประถมทอง

นายสนาม  คำศรีจันทร์

  นายสง่า  เนียมเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เบอร์ติดต่อ 092-8743959

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เบอร์ติดต่อ 089-0071070

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เบอร์ติดต่อ 081-8514738


นางลูกจันทร์  พึ่งเสือ

 

นายอำนาจ  ศรีชลวงศ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เบอร์ติดต่อ 089-5501622

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เบอร์ติดต่อ 094-2416843