หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้งเทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

มาตราการเพิ่อส่งเสริมความ
  โปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สายตรงนายก
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เ
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
itaเทศบาลตำบลเขาดิน
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)  
   
2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563)  
   
3
รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
   
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรกิจประจะศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภเดิมบางนางบวช  
   
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลองบางนางแม่ หมู่ที่ 3 ถึง ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน  
   
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขนย้ายดิน หมู่ที่ 3 บ้านกร่างสามราก  
   
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-008 สายบ้านรางแจง-ทุ่งกระเต้น  
   
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-003 สายบ้านรางแจง  
   
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขนาก ตำบลเขาดิน  
   
10
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-008 สายบ้านรางแจง-ทุ่งกระเต้น  
   
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.26-003 สายบ้านรางแจง  
   
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา บริเวณถนนสายคันคลอง 3 ขวา หมู่ที่ 9,7,5 ตำบลเขาดิน  
   
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2563  
   
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด)  
   
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง)  
   
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 ราย (กองช่าง)  
   
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด)  
   
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหารและดนตรีบำบัดให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  
   
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดิน จำนวน 12 หมู่บ้าน  
   
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหารและดนตรีบำบัดให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  
   
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเป่าบ่อระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1,6และหมู่ที่ 8 ในตำบลเขาดิน  
   
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อKYOCERA รุ่น KM2035 ครุภัณฑ์หมายเลข 417-50-0003 จำนวน 1 เครื่อง  
   
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ 2563)  
   
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล  
   
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแขม  
   
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านกร่างสามราก  
   
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ บ้านห้วงมะระ  
   
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังป้งกัน หมู่ที่ 5 บ้านดอนอุโลก  
   
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมผนังป้องกัน หมู่ที่ 5 บ้านดอนอุโลก  
   
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านกาบบัว  
   
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านปากดงท่าศาล